fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìktseri (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪk.ˈ͡tsɛ.ɾiplumps/c0b6b62b-91dd-48cb-8e78-ad2c13e89115.mp3
'ìnglìsì: unawareness
lack of notice
tsim: naviteri.org (31 Mar 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìktseri DU dual / dual numbers
pxe·sìktseri TRI trial / trial number
ay·sìktseri PL plural
fì·tìktseri DEM these {noun} (singular)
fay·sìktseri DEM PL these {noun plural}
tsa·tìktseri DEM that {noun} (singular)
tsay·sìktseri DEM PL those {noun] (plural)