fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zawr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zawɾ
'ìnglìsì: animal call
animal cry
tsim: naviteri.org (30 Nov 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·zawr DU dual / dual numbers
pxe·zawr TRI trial / trial number
ay·zawr PL plural
fì·zawr DEM these {noun} (singular)
fay·zawr DEM PL these {noun plural}
tsa·zawr DEM that {noun} (singular)
tsay·zawr DEM PL those {noun] (plural)