fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkxìm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkʼɪm
'ìnglìsì: commanding
ordering
assigning tasks
tsim: naviteri.org (02 Oct 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkxìm DU dual / dual numbers
pxe·sìkxìm TRI trial / trial number
ay·sìkxìm PL plural
fì·tìkxìm DEM these {noun} (singular)
fay·sìkxìm DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkxìm DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkxìm DEM PL those {noun] (plural)