fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ewro (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɛw.ɾo
'ìnglìsì: euro (currency)
aysna'o: loan words trade / exchange
tsim: naviteri.org (28 Feb 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·wro DU dual / dual numbers
pxe·wro TRI trial / trial number
ay·ewro PL plural
fì·ewro DEM these {noun} (singular)
fay·ewro DEM PL these {noun plural}
tsa·ewro DEM that {noun} (singular)
tsay·ewro DEM PL those {noun] (plural)