fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txolar (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼo.laɾ
'ìnglìsì: dollar (currency)
aysna'o: loan words trade / exchange
tsim: naviteri.org (28 Feb 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tolar DU dual / dual numbers
pxe·tolar TRI trial / trial number
ay·tolar PL plural
fì·txolar DEM these {noun} (singular)
fay·tolar DEM PL these {noun plural}
tsa·txolar DEM that {noun} (singular)
tsay·tolar DEM PL those {noun] (plural)