fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

neni (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈnɛ.ni
'ìnglìsì: sand
tsim: naviteri.org (31 Jul 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·neni DU dual / dual numbers
pxe·neni TRI trial / trial number
ay·neni PL plural
fì·neni DEM these {noun} (singular)
fay·neni DEM PL these {noun plural}
tsa·neni DEM that {noun} (singular)
tsay·neni DEM PL those {noun] (plural)