fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sähena (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈhɛ.na
'ìnglìsì: container
vessel
carrier
tsim: naviteri.org (31 May 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sähena DU dual / dual numbers
pxe·sähena TRI trial / trial number
ay·sähena PL plural
fì·sähena DEM these {noun} (singular)
fay·sähena DEM PL these {noun plural}
tsa·sähena DEM that {noun} (singular)
tsay·sähena DEM PL those {noun] (plural)