fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mowarsiyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mo.ˈwaɾ.si.ju
'ìnglìsì: advisor
tsim: naviteri.org (31 May 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·mowarsiyu DU dual / dual numbers
pxe·mowarsiyu TRI trial / trial number
ay·mowarsiyu PL plural
fì·mowarsiyu DEM these {noun} (singular)
fay·mowarsiyu DEM PL these {noun plural}
tsa·mowarsiyu DEM that {noun} (singular)
tsay·mowarsiyu DEM PL those {noun] (plural)