fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mowar (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mo.ˈwaɾplumps/49285e61-3e7d-4715-a463-e45311cd33d9.mp3
'ìnglìsì: advice
bit or piece of advice
tsim: naviteri.org (31 May 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·mowar DU dual / dual numbers
pxe·mowar TRI trial / trial number
ay·mowar PL plural
fì·mowar DEM these {noun} (singular)
fay·mowar DEM PL these {noun plural}
tsa·mowar DEM that {noun} (singular)
tsay·mowar DEM PL those {noun] (plural)