fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mowar (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mo.ˈwaɾ
'ìnglìsì: advice
bit or piece of advice
tsim: naviteri.org (31 May 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·mowar DU dual / dual numbers
pxe·mowar TRI trial / trial number
ay·mowar PL plural
fì·mowar DEM these {noun} (singular)
fay·mowar DEM PL these {noun plural}
tsa·mowar DEM that {noun} (singular)
tsay·mowar DEM PL those {noun] (plural)