fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ko'on (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈko.ʔon
'ìnglìsì: ring
oval
closed shaped (roughly circular)
tsim: naviteri.org (30 Sept 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ho'on DU dual / dual numbers
pxe·ho'on TRI trial / trial number
ay·ho'on PL plural
fì·ko'on DEM these {noun} (singular)
fay·ho'on DEM PL these {noun plural}
tsa·ko'on DEM that {noun} (singular)
tsay·ho'on DEM PL those {noun] (plural)