fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rey'eng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾɛj.ˈʔɛŋ
'ìnglìsì: the Balance of Life
aysna'o: mythology
tsim: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·rey'eng DU dual / dual numbers
pxe·rey'eng TRI trial / trial number
ay·rey'eng PL plural
fì·rey'eng DEM these {noun} (singular)
fay·rey'eng DEM PL these {noun plural}
tsa·rey'eng DEM that {noun} (singular)
tsay·rey'eng DEM PL those {noun] (plural)