fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pamrelsiyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pam.ˈɾɛl.si.ju
'ìnglìsì: writer
author
tsim: naviteri.org (01 Aug 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·famrelsiyu DU dual / dual numbers
pxe·famrelsiyu TRI trial / trial number
ay·famrelsiyu PL plural
fì·pamrelsiyu DEM these {noun} (singular)
fay·famrelsiyu DEM PL these {noun plural}
tsa·pamrelsiyu DEM that {noun} (singular)
tsay·famrelsiyu DEM PL those {noun] (plural)