fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

srä (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sɾæ
'ìnglìsì: cloth (piece of cloth woven on a loom)
aysna'o: clothing
tsim: naviteri.org (31 Jul 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·srä DU dual / dual numbers
pxe·srä TRI trial / trial number
ay·srä PL plural
fì·srä DEM these {noun} (singular)
fay·srä DEM PL these {noun plural}
tsa·srä DEM that {noun} (singular)
tsay·srä DEM PL those {noun] (plural)