fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾoŋ
'ìnglìsì: tunnel
tsim: naviteri.org (25 Apr 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·rong DU dual / dual numbers
pxe·rong TRI trial / trial number
ay·rong PL plural
fì·rong DEM these {noun} (singular)
fay·rong DEM PL these {noun plural}
tsa·rong DEM that {noun} (singular)
tsay·rong DEM PL those {noun] (plural)