fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lini (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈli.ni
'ìnglìsì: young (of an animal, bird, fish, insect)
aysna'o: fauna
tsim: naviteri.org (25 Apr 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lini DU dual / dual numbers
pxe·lini TRI trial / trial number
ay·lini PL plural
fì·lini DEM these {noun} (singular)
fay·lini DEM PL these {noun plural}
tsa·lini DEM that {noun} (singular)
tsay·lini DEM PL those {noun] (plural)