fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txurtel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼuɾ.tɛl
'ìnglìsì: rope
tsim: naviteri.org (25 Apr 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·turtel DU dual / dual numbers
pxe·turtel TRI trial / trial number
ay·turtel PL plural
fì·txurtel DEM these {noun} (singular)
fay·turtel DEM PL these {noun plural}
tsa·txurtel DEM that {noun} (singular)
tsay·turtel DEM PL those {noun] (plural)