fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìpängkxo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.pæŋ.ˈkʼo
'ìnglìsì: conversation
discussion
tsim: Frommer (29. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìpängkxo DU dual / dual numbers
pxe·sìpängkxo TRI trial / trial number
ay·sìpängkxo PL plural
fì·tìpängkxo DEM these {noun} (singular)
fay·sìpängkxo DEM PL these {noun plural}
tsa·tìpängkxo DEM that {noun} (singular)
tsay·sìpängkxo DEM PL those {noun] (plural)