fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

uvan letokx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): u.ˈvan lɛ.ˈtokʼ
'ìnglìsì: physical or athletic game
sport
tsim: naviteri.org (29 Sep 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·uvan letokx DU dual / dual numbers
pxe·uvan letokx TRI trial / trial number
ay·uvan letokx PL plural
fì·uvan letokx DEM these {noun} (singular)
fay·uvan letokx DEM PL these {noun plural}
tsa·uvan letokx DEM that {noun} (singular)
tsay·uvan letokx DEM PL those {noun] (plural)