fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säsìlpey (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.sɪl.ˈpɛj
'ìnglìsì: hope (particular instance)
tsim: naviteri.org (25 Jan 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säsìlpey DU dual / dual numbers
pxe·säsìlpey TRI trial / trial number
ay·säsìlpey PL plural
fì·säsìlpey DEM these {noun} (singular)
fay·säsìlpey DEM PL these {noun plural}
tsa·säsìlpey DEM that {noun} (singular)
tsay·säsìlpey DEM PL those {noun] (plural)