fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìsyor (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈsjoɾplumps/47f9d359-fe85-475c-9bd0-a28ed7ad6fc6.mp3
'ìnglìsì: relaxation
tsim: naviteri.org (25 Jan 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìsyor DU dual / dual numbers
pxe·sìsyor TRI trial / trial number
ay·sìsyor PL plural
fì·tìsyor DEM these {noun} (singular)
fay·sìsyor DEM PL these {noun plural}
tsa·tìsyor DEM that {noun} (singular)
tsay·sìsyor DEM PL those {noun] (plural)