fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sngumtsim (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsŋum.͡tsim
'ìnglìsì: worrisome matter
source of worry
tsim: naviteri.org (25 Jan 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sngumtsim DU dual / dual numbers
pxe·sngumtsim TRI trial / trial number
ay·sngumtsim PL plural
fì·sngumtsim DEM these {noun} (singular)
fay·sngumtsim DEM PL these {noun plural}
tsa·sngumtsim DEM that {noun} (singular)
tsay·sngumtsim DEM PL those {noun] (plural)