fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ingyentsim (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈiŋ.jɛn.͡tsim
'ìnglìsì: mystery
riddle
enigma
conundrum
tsim: naviteri.org (25 Jan 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ingyentsim DU dual / dual numbers
pxe·ingyentsim TRI trial / trial number
ay·ingyentsim PL plural
fì·ingyentsim DEM these {noun} (singular)
fay·ingyentsim DEM PL these {noun plural}
tsa·ingyentsim DEM that {noun} (singular)
tsay·ingyentsim DEM PL those {noun] (plural)