fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syeptute (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsjɛp.tu.tɛ
'ìnglìsì: hyneman
lit.: person trapper
Pandoratonia myopora
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syeptute DU dual / dual numbers
pxe·syeptute TRI trial / trial number
ay·syeptute PL plural
fì·syeptute DEM these {noun} (singular)
fay·syeptute DEM PL these {noun plural}
tsa·syeptute DEM that {noun} (singular)
tsay·syeptute DEM PL those {noun] (plural)