fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxorna' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpʼoɾ.naʔ
'ìnglìsì: episoth
exploding seed
Croquembouche columnare
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·porna' DU dual / dual numbers
pxe·porna' TRI trial / trial number
ay·porna' PL plural
fì·pxorna' DEM these {noun} (singular)
fay·porna' DEM PL these {noun plural}
tsa·pxorna' DEM that {noun} (singular)
tsay·porna' DEM PL those {noun] (plural)