fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxiwll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpʼi.wlˌ
'ìnglìsì: hermit bud plant
Cynaroidia discolor
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·piwll DU dual / dual numbers
pxe·piwll TRI trial / trial number
ay·piwll PL plural
fì·pxiwll DEM these {noun} (singular)
fay·piwll DEM PL these {noun plural}
tsa·pxiwll DEM that {noun} (singular)
tsay·piwll DEM PL those {noun] (plural)