fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mìnyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmɪn.ju
'ìnglìsì: turner
twisted lily
Pseudolilium contortum
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·mìnyu DU dual / dual numbers
pxe·mìnyu TRI trial / trial number
ay·mìnyu PL plural
fì·mìnyu DEM these {noun} (singular)
fay·mìnyu DEM PL these {noun plural}
tsa·mìnyu DEM that {noun} (singular)
tsay·mìnyu DEM PL those {noun] (plural)