fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

loreyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): lo.ˈɾɛ.ju
'ìnglìsì: helicoradian
beautiful spiral
helicoradium spirale
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·loreyu DU dual / dual numbers
pxe·loreyu TRI trial / trial number
ay·loreyu PL plural
fì·loreyu DEM these {noun} (singular)
fay·loreyu DEM PL these {noun plural}
tsa·loreyu DEM that {noun} (singular)
tsay·loreyu DEM PL those {noun] (plural)