fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

väfewll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvæ.fɛ.wlˌ
'ìnglìsì: Centipede
lit.: bad-smell plant
Scolopendra virens
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·väfewll DU dual / dual numbers
pxe·väfewll TRI trial / trial number
ay·väfewll PL plural
fì·väfewll DEM these {noun} (singular)
fay·väfewll DEM PL these {noun plural}
tsa·väfewll DEM that {noun} (singular)
tsay·väfewll DEM PL those {noun] (plural)