fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

skiempa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈski.ɛm.pa
'ìnglìsì: right side
tsim: forum.learnnavi.org (12 Jan 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·skiempa DU dual / dual numbers
pxe·skiempa TRI trial / trial number
ay·skiempa PL plural
fì·skiempa DEM these {noun} (singular)
fay·skiempa DEM PL these {noun plural}
tsa·skiempa DEM that {noun} (singular)
tsay·skiempa DEM PL those {noun] (plural)