fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txewk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼɛwk
'ìnglìsì: club (weapon)
aysna'o: battle / war weapons / hunt
tsim: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·tewk DU dual / dual numbers
pxe·tewk TRI trial / trial number
ay·tewk PL plural
fì·txewk DEM these {noun} (singular)
fay·tewk DEM PL these {noun plural}
tsa·txewk DEM that {noun} (singular)
tsay·tewk DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong