fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

teyngta (relative pronouns)

lì'upam (IPA): ˈtɛjŋ.ta
'ìnglìsì: relative pronoun to reported or indirect question of the verb vin or omum
short from: tì'eyngit a
tsim: (31 Aug 2011)
naviteri.org