fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

teyngla (relative pronouns)

lì'upam (IPA): ˈtɛjŋ.laplumps/dae75074-e388-46e3-9c8a-ec47b6dce6f7.mp3
'ìnglìsì: relative pronoun to reported or indirect question of the verb vin or omum
short from: tì'eyngìl a
tsim: (31 Aug 2011)
naviteri.org