fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yewla (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjɛw.la
'ìnglìsì: disappointment
emotional let-down
failed expectation
tsim: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yewla DU dual / dual numbers
pxe·yewla TRI trial / trial number
ay·yewla PL plural
fì·yewla DEM these {noun} (singular)
fay·yewla DEM PL these {noun plural}
tsa·yewla DEM that {noun} (singular)
tsay·yewla DEM PL those {noun] (plural)