fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

srungtsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsɾuŋ.͡tsjɪp
'ìnglìsì: helpful hint
tip
tsim: Frommer (19 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·srungtsyìp DU dual / dual numbers
pxe·srungtsyìp TRI trial / trial number
ay·srungtsyìp PL plural
fì·srungtsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·srungtsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·srungtsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·srungtsyìp DEM PL those {noun] (plural)