fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sngä'itseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsŋæ.ʔi.͡tsɛŋ
'ìnglìsì: beginning
starting position
initial location
tsim: Frommer (19 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sngä'itseng DU dual / dual numbers
pxe·sngä'itseng TRI trial / trial number
ay·sngä'itseng PL plural
fì·sngä'itseng DEM these {noun} (singular)
fay·sngä'itseng DEM PL these {noun plural}
tsa·sngä'itseng DEM that {noun} (singular)
tsay·sngä'itseng DEM PL those {noun] (plural)