fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

epxang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɛ.ˈpʼaŋ
'ìnglìsì: stone jar
(used to hold small toxic arachnid)
tsim: Frommer (19 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·pxang DU dual / dual numbers
pxe·pxang TRI trial / trial number
ay·epxang PL plural
fì·epxang DEM these {noun} (singular)
fay·epxang DEM PL these {noun plural}
tsa·epxang DEM that {noun} (singular)
tsay·epxang DEM PL those {noun] (plural)