fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxir (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pʼiɾ
'ìnglìsì: beer (alcoholic beverage)
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies loan words
tsim: Frommer (14. Jun 2010)
www.fr-online.de

hemlì'uviyä sìkenong

me·pir DU dual / dual numbers
pxe·pir TRI trial / trial number
ay·pir PL plural
fì·pxir DEM these {noun} (singular)
fay·pir DEM PL these {noun plural}
tsa·pxir DEM that {noun} (singular)
tsay·pir DEM PL those {noun] (plural)