fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

slosnep (substantive (noun))

lì'upam (IPA): slo.ˈsnɛp
'ìnglìsì: width
tsim: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·slosnep DU dual / dual numbers
pxe·slosnep TRI trial / trial number
ay·slosnep PL plural
fì·slosnep DEM these {noun} (singular)
fay·slosnep DEM PL these {noun plural}
tsa·slosnep DEM that {noun} (singular)
tsay·slosnep DEM PL those {noun] (plural)