fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngep (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ŋɛp
'ìnglìsì: navel (of the body)
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ngep DU dual / dual numbers
pxe·ngep TRI trial / trial number
ay·ngep PL plural
fì·ngep DEM these {noun} (singular)
fay·ngep DEM PL these {noun plural}
tsa·ngep DEM that {noun} (singular)
tsay·ngep DEM PL those {noun] (plural)