fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säfyep (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈfjɛpplumps/bfa2d714-0ebe-46de-a438-168709129b74.mp3
'ìnglìsì: handle
grip
(part of an object where one holds it)
aysna'o: objects / object descriptions
tsim: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säfyep DU dual / dual numbers
pxe·säfyep TRI trial / trial number
ay·säfyep PL plural
fì·säfyep DEM these {noun} (singular)
fay·säfyep DEM PL these {noun plural}
tsa·säfyep DEM that {noun} (singular)
tsay·säfyep DEM PL those {noun] (plural)