fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jo
'ìnglìsì: surface
tsim: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yo DU dual / dual numbers
pxe·yo TRI trial / trial number
ay·yo PL plural
fì·yo DEM these {noun} (singular)
fay·yo DEM PL these {noun plural}
tsa·yo DEM that {noun} (singular)
tsay·yo DEM PL those {noun] (plural)