fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sämok (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈmok
'ìnglìsì: suggestion
(a concrete instance of) suggesting
tsim: Frommer (29. Feb 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sämok DU dual / dual numbers
pxe·sämok TRI trial / trial number
ay·sämok PL plural
fì·sämok DEM these {noun} (singular)
fay·sämok DEM PL these {noun plural}
tsa·sämok DEM that {noun} (singular)
tsay·sämok DEM PL those {noun] (plural)