fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sneyä (possessive pronouns)

lì'upam (IPA): ˈsnɛ.jæ
'ìnglìsì: reflexive 3rd person genitive pronoun
his own
her own
its own
their own
tsim: Frommer (07. Oktober 2010)
forum.learnnavi.org