fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pängkxoyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pæŋ.ˈkʼo.ju
'ìnglìsì: chatter
converser
tsim: Frommer (10. März 2010)
schott.blogs.nytimes.com

hemlì'uviyä sìkenong

me·fängkxoyu DU dual / dual numbers
pxe·fängkxoyu TRI trial / trial number
ay·fängkxoyu PL plural
fì·pängkxoyu DEM these {noun} (singular)
fay·fängkxoyu DEM PL these {noun plural}
tsa·pängkxoyu DEM that {noun} (singular)
tsay·fängkxoyu DEM PL those {noun] (plural)