fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìlor (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈloɾplumps/aad717bc-6ca8-4448-a18f-349aa98d7747.mp3
'ìnglìsì: beauty
tsim: Frommer
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìlor DU dual / dual numbers
pxe·sìlor TRI trial / trial number
ay·sìlor PL plural
fì·tìlor DEM these {noun} (singular)
fay·sìlor DEM PL these {noun plural}
tsa·tìlor DEM that {noun} (singular)
tsay·sìlor DEM PL those {noun] (plural)