fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vawmpin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvawm.pin
'ìnglìsì: dark color
aysna'o: colours
tsim: Frommer (26. August 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·vawmpin DU dual / dual numbers
pxe·vawmpin TRI trial / trial number
ay·vawmpin PL plural
fì·vawmpin DEM these {noun} (singular)
fay·vawmpin DEM PL these {noun plural}
tsa·vawmpin DEM that {noun} (singular)
tsay·vawmpin DEM PL those {noun] (plural)