fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

layompin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): la.ˈjom.pin
'ìnglìsì: (the color) black
aysna'o: colours
tsim: Frommer (26. August 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·layompin DU dual / dual numbers
pxe·layompin TRI trial / trial number
ay·layompin PL plural
fì·layompin DEM these {noun} (singular)
fay·layompin DEM PL these {noun plural}
tsa·layompin DEM that {noun} (singular)
tsay·layompin DEM PL those {noun] (plural)