fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kekem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkɛ.kɛm
'ìnglìsì: no action
no activity
nothing
tsim: Frommer (24. Juli 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hekem DU dual / dual numbers
pxe·hekem TRI trial / trial number
ay·hekem PL plural
fì·kekem DEM these {noun} (singular)
fay·hekem DEM PL these {noun plural}
tsa·kekem DEM that {noun} (singular)
tsay·hekem DEM PL those {noun] (plural)