fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hangvur (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhaŋ.vuɾ
'ìnglìsì: joke
funny story
tsim: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hangvur DU dual / dual numbers
pxe·hangvur TRI trial / trial number
ay·hangvur PL plural
fì·hangvur DEM these {noun} (singular)
fay·hangvur DEM PL these {noun plural}
tsa·hangvur DEM that {noun} (singular)
tsay·hangvur DEM PL those {noun] (plural)