fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

slär (substantive (noun))

lì'upam (IPA): slæɾ
'ìnglìsì: cave
tsim: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·slär DU dual / dual numbers
pxe·slär TRI trial / trial number
ay·slär PL plural
fì·slär DEM these {noun} (singular)
fay·slär DEM PL these {noun plural}
tsa·slär DEM that {noun} (singular)
tsay·slär DEM PL those {noun] (plural)